^_^ مژی جون وشوشو وپسملی
وقتی کسی اندازه ات نیست... دست به اندازه ی خودت نزن

رنج بردن باعث فهمیدن می شود وذهن را به تلاش برای شناختن وا می دارد تا این که قواعد زندگی ،تلخی وسختی را می شناسد وبه درک وشعور می رسد .
ولی وقتی به فهمیدن ودرک رسیدی ، از آن به بعد دیگر خود فهمیدن باعث رنجت می شود. دیگر هم از فهمیدن خودت رنج می بری ،هم رنج فهمیدن آنچه دیگران درک نمی کنندو نمی فهمندونمی بینندبه جانت نیش می زند وآزارت می دهد .ولی هر قدر در نادانی می شود در جا زد ،در فهمیدن نمی شود.وقتی چشم هایت باز شد دیگر نمی توان آن را ببندی و خودت را به نفهمی بزنی .

**************************************************************

دوشنبه ۱۳۸٢/٢/۱٥ | ۱:٤۸ ‎ب.ظ | مژگان | نظرات ()