<b>مهربانی</b>

 

می توان بایک گلیم کهنه هم روز راشب کردوشب راروزمی توان با هیچ ساخت
می توان صدبارهم
مهربانی را خدارا عشق را
با لبی خندان ترازیک شاخه گل تفسیرکرد

می توان بیرنگ بود
همچو آب چشمه ای پاک وزلال
می توان درفکرباغ ودشت بود
عاشق گلگشت بود
می توان این جمله رادردفتر فردانوشت
خوبی ازهرچیز دیگر بهتراست

 

/ 1 نظر / 9 بازدید
آرزو

چه طولانی........... من تازه سال 82 هستم[تعجب]