بحث شیرین قبلی !!

 

 

عصر امروز تازه خانوم بی خشتک ! نیشخندبهم اس داده ونوشته بود فک کرده که یه بار که با هم قرار بیرون داشتیم پتو رو داده وحالا باید بره خونه رو نگاه کنه !! تعجبمن واقعا معنی این خونه رو نگاه کنم رو نمی فهمم... .مگه میشه یه چیزی مال ادم نباشه قاطی اسبابهای ادم بشه بدون اینکه ادم متوجه اش بشه؟

 

از وقتی پسملی اومده از دید خودم 50 درصد نظافتم افول کرده مخصوصا که صددر صد افتاد زیر دست کارگر جماعت  که باز بخوام یه چیزی بگم باید توضیح ودلیل بیارم که الکی نمی گم کارگر جماعت که منتظر...مخصوصا این یکی دوتا اخر که شورش رو دراوردن کلافه.تو این بیش از بیست سالی که با این دسته افراد اشنا شدم این یکی دوتای اخیر واقعا نوبرش بودن ...بی خیال تقصیر خودمه .اشتباه برای این دانشجو جا انداختم اینکه فک کرده از دماغ فیل افتاده .خودش برای خودش قانون نظافتی وضع کردهقهر ...داشتم می گفتم نظافتم افت کرده ولی مرتبی نه ....یعنی می دونم چی به کجاس وچی مال کیه. خواهری که هفته پیش شب نشینی اومدم خونه ام وشام هم اورد هنوز ظرفش یه گوشه اپن ه با وجودی که عینش رو خودم دارم ولی مگه میشه ادم نفهمه خب من چند تا دارم ویکی اضافه بشه یعنی نمی فهمم ؟!..چه میدونم .نیشخند

 

 

فردا روزنظافت ه .از حالا من خوشحالم .این خانوم که قول نداد هفته ای دوبار بیاد ولی دقت کردم هر 5 روز هم بیاد عالی ه .باز ناز داره ونمیاد .بذارررررررررر پای کارگر مهسا که در رفته خوب بشه وبگم یه بار ازمایشی بیاد دیگه تورو دک می کنم بری والا به خدا ...یه روتختی رو ماشین  شسته می خواست پهن کنه می گفت من سنگین باشه نمی تونم .موندم کارای مردم دم عیدی رو چطوری انجام داده؟ _ یادتونه که گفتم دم عیدی موبایلش رو هم خاموش کرده بود وجیم شده بود ودست منو تو پوست گردو گذاشت بعدا گفت رفته بود یه کار مدت دار _

 

دوستم می گفت یه خانومه اومده بود برای کمک به همسایه اشون وهمون اول هم گفته نمی تونم به تیرک وایتکس حتی با دستکش دست بزم... رو پله وصندلی هم نمیرم و...طرف هم نه گذاشته نه برداشته یه حرف بی نهایت زشت به کارگره زده گفته می تونی این کاررو بکنی ؟.خجالت..به نظرم که خوب گفته .شاید حرفام برای یه عده خوشایند نباشه ولی اگه اون عده خواستن من کلی ادای از این خانومه دارم که براشون بگم وببینن چه ادم هایی پیدا می شن .درسته که به دوسه نفر معرفیش کردم چون کارش تمیزه ولی باید از همون اول میخ رو براش محکم بکوبونن وهرزگاهی هم هی بهش یاداوری کنن که عین خونه من کمی پررو نشه !...اه باز یادم اومد هاااااااا

/ 0 نظر / 45 بازدید